Quy định về pháp lý

Quy định về pháp lý

ONKY tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người mua (người tiêu dùng). Vì vậy, đề nghị các thành viên đăng tin dịch vụ trên sàn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến dịch vụ

Bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng Dịch Vụ của bạn sẽ được giải quyết theo các điều kiện tại Thỏa Thuận này và các qui định của pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 Mạng xã hội chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của người sử dụng trong trường hợp bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.

Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản của Thoả Thuận này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Thỏa Thuận sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.

Mọi tranh chấp trên Mạng xã hội sẽ được giải quyết theo tinh thần thương lượng, hòa giải, thu xếp để các bên gặp gỡ và trao đổi trực tiếp, hoặc theo bất kỳ biện pháp hòa giải nào khác được các bên lựa chọn thông qua chấp thuận bằng văn bản.

Trước khi sử dụng đến các biện pháp thay thế, hoặc các biện pháp tố tụng theo qui định của pháp luật, Mạng xã hội khuyến khích người sử dụng, hoặc khách hàng trước tiên hãy liên hệ với Mạng xã hội để tìm được giải pháp phù hợp.

Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ trên Mạng xã hội đều sẽ được gởi đến Phòng hỗ trợ của ............................ theo thông tin sau:

Điện thoại: .................................................................................

Email: info@............................ ngay sau khi xày ra sự kiện phát sinh khiếu nại,

Mạng xã hội sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp.

Mọi tranh chấp giữa người sử dụng với nhau hoặc giữa người sử dụng với Mạng xã hội đều sẽ được Mạng xã hội hỗ trợ tìm hiểu và cung cấp thông tin liên quan trong phạm vi thẩm quyền và quyền quản trị của Mạng xã hội để hỗ trợ quá trình giải quyết giữa các bên, đảm bảo tinh thần giải quyết tranh chấp thông qua biện pháp thương lượng, hòa giải sẽ luôn được ưu tiên. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong các bên được tự do lựa chọn việc đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền của Việt Nam để giải quyết theo qui định của pháp luật Việt Nam.

Quy trình xem xét khiếu nại, tranh chấp, về cơ bản sẽ được thực hiện như sau: 

Bước 1: Tiếp nhận khiếu nại của người sử dụng Dịch Vụ (sau đây gọi tắt là “Người Khiếu Nại”). 

Bước 2: Chuyển cho phòng ban chịu trách nhiệm giải quyết 

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của Người Khiếu Nại, Mạng xã hội trả lời cho Người Khiếu Nại về kết quả giải quyết khiếu nại, và đồng thời hỗ trợ các bên thực hiện giải quyết tranh chấp cho từng trường hợp cụ thể. 

Bước 4: Các khiếu nại, tranh chấp không thể giải quyết được thông qua thương lượng, hòa giải, sẽ được tiến hành tại tòa án có thẩm quyền theo thủ tục tố tụng qui định bởi pháp luật Việt Nam.

  • Về đầu trang
  • DÀNH CHO BỆNH NHÂN

    DÀNH CHO BÁC SĨ